Συνεχής ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Φορέων Υγείας
Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης επιχειρήσεων

Εναρμόνιση επιχειρήσεων με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με την ICAP.

GDPR Health-Check Service

Άμεση και γρήγορη αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης ώστε να βοηθηθεί ο εκάστοτε Οργανισμός να εξακριβώσει τις βασικές και κύριες απαιτήσεις του νέου Κανονισμού GDPR και να αποφασίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος και το είδος των επεμβάσεων και υλοποιήσεων που χρειάζεται να επενδύσει.

GDPR Assessment Service

Ενδελεχής έλεγχος και αξιολόγηση του συνόλου των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας της επεξεργασίας ΔΠΧ, απέναντι σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας και χάρτη οδηγιών υλοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων.

End2End GDPR Readiness Service

Ολιστική προσέγγιση εμπεριστατωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας έναντι των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού GDPR. Η υπηρεσία δεν περιορίζεται στην αναγκαία αξιολόγηση και εξακρίβωση των αποκλίσεων συμμόρφωσης, αλλά προχωράει στην ανάπτυξη βασικών μηχανισμών προστασίας της επεξεργασίας ΔΠΧ, όπου αυτό απαιτείται.

Ad-Hoc GDPR Services

Σε περιπτώσεις που ένας Οργανισμός ενδιαφέρεται για επιμέρους, εξειδικευμένες, GDPR υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί ένα ευέλικτο πλαίσιο υπηρεσιών (Ad-Hoc GDPR Services), που έχει ως στόχο να εξυπηρετεί σε συγκεκριμένους τομείς κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι ad-hoc υπηρεσίες δύναται να περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας ΔΠΧ (πχ Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας, Συλλογή ΔΠΧ, Διατήρησης ΔΠΧ, Ενημέρωση Υποκειμένων, Διαχείριση Παραπόνων κ.α.)
  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Αρχείων Επεξεργασίας ΔΠΧ (Records of Processing)
  • Σχεδιασμό Μεθοδολογίας & Ανάπτυξη Εκτίμησης Αντίκτυπου Επεξεργασίας ΔΠΧ (DPIAs) Έλεγχο Νομικών κειμένων – δηλώσεων πληροφόρησης υποκειμένων, συγκατάθεσης υποκειμένων κλπ.
  • Έλεγχο νομικού και λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους
  • Οργάνωση και περιοδικό έλεγχο GDPR συμμόρφωσης Εξωτερικών Συνεργατών
  • Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης & ενημέρωσης προσωπικού

DPO as a Service

Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα σε επιλεγμένους Οργανισμούς να συμμορφώνονται με την κανονιστική απαίτηση ορισμού ειδικού DPO, μέσω ανάθεσης του ρόλου σε εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της ICAP με ταυτόχρονη δημιουργία και επίσημη τεκμηρίωση του πλαισίου λειτουργίας και αναφορών μεταξύ του Οργανισμού της ICAP και της εγχώριας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων

Η ανεύρεση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων τεχνολογικών λύσεων. Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας και λογισμικού και σε συνεργασία με τους πελάτες μας, προχωρούμε σε παρεμβάσεις στα πληροφοριακά συστήματα ή εισάγουμε λύσεις τεχνολογίας, που θα έχει υποδείξει το GDPR Assessment Service.

« Επιστροφή

Είσοδος συνδρομητών

Username:
Password:

Αναζήτηση...

  • Τηλ.: 210 211 0500
  • Fax: 210 211 0900
Γίνετε μέλος
Χαμόγελο του Παιδιού infonews

Υποστήριξη της InfoNews για
"Το χαμόγελο του παιδιού"


Περισσότερα ›
ICAP Infonews
Στρατηγική Συνεργασία
INFONEWS & ICAP


Περισσότερα ›