Συνεχής ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Φορέων Υγείας
Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης επιχειρήσεων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/συνδρομητή του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (πλην των εξαιρέσεων που  προβλέπονται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους φορολογικούς, οικονομικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας,  και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η INFONEWS® ΕΠE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα παρακαλείται και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr.  Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου www.info-news.gr διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για  το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την INFONEWS® ΕΠΕ. Τα συλλεγόμενα προσωπικά στοιχεία από το δικτυακό τόπο www.info-news.gr προκύπτουν αποκλειστικά κατά τις εξής πέντε περιπτώσεις:

Α. Συνδρομητικές υπηρεσίες    

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη ως συνδρομητή στις υπηρεσίες, ζητούνται ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, Τ.Κ., Τηλέφωνο, fax, e-mail, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών, διατηρούνται δε στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει γραπτά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Β. Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

Για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου www.info-news.gr ζητούνται τα εταιρικά στοιχεία του επισκέπτη/συνδρομητή (επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax, e-mail, Τ.Κ., Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., υπεύθυνος συμφωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας - χειριστής ιστοσελίδας), που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποθηκευμένα σε σχετικό αρχείο. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου στον επισκέπτη/συνδρομητή, εκτός εάν ο χρήστης των σχετικών υπηρεσιών αρνηθεί κάτι τέτοιο. Τα εν λόγω στοιχεία δεν δύνανται να γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Γ. Χρήση e – mail       

Για την παραχώρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται  πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία : επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, ΤΚ, τηλέφωνο, fax, υπεύθυνος επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ και ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης. Ούτε η INFONEWS® ΕΠE, ούτε ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr ελέγχουν  το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/συνδρομητές μέσω της παρεχόμενης από το δικτυακό τόπο www.info-news.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν γραπτά ότι  δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η αρχική ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχό της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα, που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Δ. Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την ταυτοποίηση του επισκέπτη/συνδρομητή και για συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη/συνδρομητή, χωρίς να  παρέχουν ενημέρωση για οποιοδήποτε αρχείο του. Χρησιμοποιούνται δε για διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/συνδρομητή προς συγκεκριμένες υπηρεσίες  του δικτυακού τόπου www.info-news.gr καθώς και  για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr είναι χρήσιμες. Ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ρύθμιση του διακομιστή του (server) έτσι ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies στις εν λόγω υπηρεσίες, ή να μην επιτρέπει στο διακομιστή του την αποδοχή της χρήσης cookies. Εφόσον ο διακομιστής του επισκέπτη/συνδρομητή δεν επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies, ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE δε θα παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του.    

« Επιστροφή

Είσοδος συνδρομητών

Username:
Password:

Αναζήτηση...

  • Τηλ.: 210 211 0500
  • Fax: 210 211 0900
Γίνετε μέλος
Χαμόγελο του Παιδιού infonews

Υποστήριξη της InfoNews για
"Το χαμόγελο του παιδιού"


Περισσότερα ›
ICAP Infonews
Στρατηγική Συνεργασία
INFONEWS & ICAP


Περισσότερα ›