Συνεχής ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Φορέων Υγείας
Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης επιχειρήσεων

Σύμβαση χρήσης συνδρομητικών υπηρεσιών INFONEWS®

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΣΟΒΑΡΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προοίμιο

Κάθε επισκέπτης/συνδρομητής του παρόντος δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE, ανεξαρτήτως τού αν λαμβάνει πληροφορίες ή είναι χρήστης συνδρομητικών υπηρεσιών, παρακαλείται να διαβάσει αυτούς τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρονται οι υπηρεσίες. Εάν κρίνει ότι διαφωνεί, παρακαλείται να μην προχωρήσει. Η παραμονή στο δικτυακό τόπο www.info-news.gr λογίζεται ως συμφωνία και παραχώρηση συγκατάθεσης. Επειδή οι όροι που ακολουθούν υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε πιθανή τροποποίηση από την  INFONEWS® ΕΠE, ο κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας, επιβάλλεται η έξοδος από το δικτυακό τόπο www.info-news.gr. Η παραμονή στο δικτυακό τόπο www.info-news.gr λογίζεται ως αποδοχή και των (τυχόν) τροποποιήσεων. Η INFONEWS® ΕΠE που παρέχει τις συνδρομητικές της υπηρεσίες και ο συνδρομητής που επιθυμεί να συμβληθεί μαζί της για να κάνει χρήση των εν λόγω υπηρεσιών της, συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω, που  ισχύουν τόσο για το σύνολο του περιεχομένου,  όσο και για οποιοδήποτε τμήμα του και έχουν ως εξής:

Αντικείμενο

Η παρούσα σύμβαση καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο συνδρομητής αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE.

Προστασία δικαιώματος χρήσης συνδρομητή

Η INFONEWS® ΕΠE παραδίδει στο συνδρομητή, μετά από αμοιβαία συμφωνία και με απόλυτη εμπιστευτικότητα έναν ή περισσότερους (διαφορετικούς) κωδικούς και αντίστοιχα ονόματα χρήστη για πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο www.info-news.gr . Ο συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν απώλεια, κλοπή ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των ονομάτων χρήστη και υποχρεούται σε αυτές ή ανάλογες περιπτώσεις να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της INFONEWS® ΕΠE. Ο Συνδρομητής εξάλλου είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπόχρεος για την πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν ύστερα από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.info-news.gr με την εισαγωγή του/των κωδικού/-κών πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που του έχουν δοθεί.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/συνδρομητή

Ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE υποχρεούται αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της www.info-news.gr. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού τόπου www.info-news.gr. Απαγορεύεται επίσης ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων, οι οποίες αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο δικτυακό τόπο www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE ή στο Διαδίκτυο  γενικότερα, η οποία θα προέρχεται από την κακή,  αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/συνδρομητή,  ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης και βαρύνει εκείνον αποκλειστικά. Ο τυχόν τέτοιου τύπου  επισκέπτης/συνδρομητής των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.info-news.gr αναλαμβάνει συνεπώς την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που εξ αιτίας του προκαλείται στο δικτυακό τόπο www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE.

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Η INFONEWS® ΕΠE, ως αποκλειστικός υπεύθυνος για το πρωτογενές υλικό του δικτυακού της τόπου www.info-news.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα (απεργία, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή παροχής internet για τεχνικούς λόγους από τον πάροχο κλπ). Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του δικτυακού τόπου www.info-news.gr, ούτε της INFONEWS® ΕΠE,  για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/συνδρομητή εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού της τόπου www.info-news.gr. Συνεπώς, ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου www.info-news.gr προβαίνει στη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/συνδρομητής των σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.info-news.gr, βαρύνει τον ίδιο.  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η INFONEWS® ΕΠE, αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.info-news.gr για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η  INFONEWS® ΕΠE και  ο δικτυακός της τόπος www.info-news.gr δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται αυτοστιγμεί. Ούτε εγγυώνται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών, ούτε τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr. Η INFONEWS® ΕΠE αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.info-news.gr,  χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητά του, ούτε  την απουσία ενδεχομένων λαθών,  ιδίως λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων κατά την συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Ως εκ τούτου η INFONEWS® ΕΠE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, ή άλλη συναλλαγή προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου. Η INFONEWS® ΕΠE έχει το δικαίωμα να  τροποποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό της τόπο, καθώς και να αλλάζει τα φίλτρα αναζήτησης των πληροφοριών ή και μέρος του λογισμικού του εξοπλισμού των συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση της. Η INFONEWS® ΕΠE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του δικτυακού της τόπου www.info-news.gr ή να διακόπτει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του συνδρομητή.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/συνδρομητές μέσω του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην εταιρική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της INFONEWS® ΕΠE κατά τα ως άνω οριζόμενα.  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE παρέχει στους επισκέπτες/συνδρομητές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που ο ίδιος προβλέπει και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, η δε  συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/συνδρομητή και την INFONEWS® ΕΠE που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Συνεπώς σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr δεν μπορεί να εμπλακεί σε τυχόν δικαστική διαφορά που πιθανώς θα προκύψει από τη συναλλαγή αυτή.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί από τρίτους οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, κατά του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη / συνδρομητή, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το δικτυακό της τόπο, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/συνδρομητή του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (πλην των εξαιρέσεων που  προβλέπονται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η INFONEWS® ΕΠE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/συνδρομητών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα παρακαλείται και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr. Ο επισκέπτης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου www.info-news.gr διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για  το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την INFONEWS® ΕΠΕ. Ο επισκέπτης/συνδρομητής δηλώνει δε ότι δεν θα προβεί σε αναπαραγωγή ή εκτύπωση, μερικώς ή σε σύνολο, των πληροφοριών του δικτυακού τόπου www.info-news.gr για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή διαθέσει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, με ή και χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Για την εγγραφή συνδρομητή σε όλες τις υπηρεσίες, ζητούνται επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax, e-mail, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE μπορεί να τα χρησιμοποιεί για νέες συνδρομητικές υπηρεσίες ή για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, εκτός εάν ο επισκέπτης/συνδρομητής δηλώσει γραπτά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο επισκέπτης/συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την INFONEWS® ΕΠE προκειμένου να επιβεβαιώνει ή να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων του προσωπικού του αρχείου, όπως και να απαιτήσει  την διαγραφή του.

Πνευματικά δικαιώματα

Ως περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE νοούνται - ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά - κείμενα,  ειδήσεις, γραφικά, φωτογραφίες, φόρμες, σχεδιαγράμματα, φιλμ, απεικονίσεις, ήχοι κλπ. Όλα  αποτελούν  αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπoνται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της INFONEWS® ΕΠE, που είναι η αποκλειστική δικαιούχος. Επιτρέπεται μόνο και κατ΄ αποκλειστική παρέκκλιση η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική και μόνο χρήση, χωρίς εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή (ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE). Η εξαίρεση αυτή δεν αποτελεί παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr, ήτοι κατοχυρωμένα σήματα  προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και αρχειακό υλικό τρίτων ως «γέμισμα» της εκάστοτε προϋπάρχουσας φόρμας ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως συσχετίζεται με τον πρωτογενή δικτυακό τόπο www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE.

Παροχή και χρήση e-mail

Η INFONEWS® ΕΠE δηλώνει ότι η παροχή και χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το δικτυακό της τόπο www.info-news.gr προς τους συνδρομητές των υπηρεσιών της διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος συνδρομητής δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς, παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το δικτυακό τόπο www.info-news.gr. Ο συνδρομητής, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του, πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια όνομα και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο συνδρομητής /κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από το δικτυακό τόπο www.info-news.gr είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον συνδρομητή/κάτοχο. Ο συνδρομητής/κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότησή του καθώς επίσης και τυχόν παραβίαση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω της παρεχόμενης (από το δικτυακό τόπο) ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού περιεχομένου στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ρητά ότι δεν το επιθυμούν. Ο δικτυακός τόπος www.info-news.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και να τη διακόπτει, σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τρόπος και όροι πληρωμής

Ο συνδρομητής των υπηρεσιών της INFONEWS® ΕΠE υποχρεούται να καταθέτει σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας (αναφέρονται στη φόρμα «Αίτηση συνδρομής υπηρεσιών ενημέρωσης - πληροφόρησης διακηρύξεων») το αντίτιμο των υπηρεσιών που τον ενδιαφέρουν και να αποστέλλει (στο fax της εταιρείας) το σχετικό παραστατικό/αποδεικτικό κατάθεσης,  προκειμένου να αποκτήσει  πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.info-news.gr της INFONEWS® ΕΠE.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Ο συνδρομητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως την INFONEWS® ΕΠE για κάθε αλλαγή που αφορά τα εταιρικά του στοιχεία, προκειμένου τα σχετικά φορολογικά παραστατικά που εκδίδονται να είναι σύννομα. Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η παρούσα σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ  της INFONEWS® ΕΠE και του συνδρομητή που τους δεσμεύει και διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής έχει παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους όρους της σύμβασης, ή προβεί σε παύση πληρωμών, ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ή υποβληθούν σχετικές αιτήσεις, η INFONEWS® ΕΠE έχει δικαίωμα, με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της, να διακόπτει προσωρινά, μονομερώς και άμεσα την ισχύ της παρούσας σύμβασης ή και να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από αυτόν. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά και δηλώνουν ότι το σύνολο των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, η ίδια  δε η σύμβαση ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

« Επιστροφή

Είσοδος συνδρομητών

Username:
Password:

Αναζήτηση...

  • Τηλ.: 210 211 0500
  • Fax: 210 211 0900
Γίνετε μέλος
Χαμόγελο του Παιδιού infonews

Υποστήριξη της InfoNews για
"Το χαμόγελο του παιδιού"


Περισσότερα ›
ICAP Infonews
Στρατηγική Συνεργασία
INFONEWS & ICAP


Περισσότερα ›